Hỏi đáp

USB của tôi bị hỏng, không nhận trong máy tính, vậy có thể lấy lại được dữ liệu trong đó không?

Chúng tôi có thể đọc dữ liệu trực tiếp từ chip nhớ của USB. Nếu USB của bạn là loại sử dụng chíp nhớ rời, chúng tôi có thể khôi phục được dữ liệu từ USB hỏng đó.